Nefesler

İTHAF
 
Habîbullah-ı Ekrem'e,
O'na verilen Kevser'e,
Ve bu Kutlu Sülâle'ye
İlelebed Girenler'e
 
Aşk-u niyâzla, hörmetle
Ve de sonsuz muhabbetle.
 
 
ÖNSÖZ
 
Allah'a hamd ederek başlarım Besmele'yle.
Rabbim, Sen bu fakîri ihvâna feyyâz
1 eyle! 
 
Salât-ü selâm olsun Hazret-i Muhammed'e,
Rabbim bizi mutî kıl O Nebiyy-i Emced'e
2  
 
Neler kaldı yâ Ganiyy şu kutlu ondört aydan?
İkibin beşyüz beyit üfürüldü bu nâydan.  
 
Bir kısmından "Nefesler", işte, olundu tertib;
"Merâtib-i Tevhid"le feth olundu merâtib.  
 
Nesîm-i Rahmânî'yle ihdas olunan kitâb
Uşşâkın, İnşâallah, rûhuna eder hitâb.