Şemsî Velâyet'le mühürlendi bu Gönül,

Şemsî Velâyet'le mühürlendi bu Gönül,
Gizli Risâlet'le tavzîf olundu ömür.

Ganiyy istiğnâ etti1
âlem-i nâsuttan,
Derûnunda atınca o ihtişamlı tan.

Tûlündeki işrâkle fakîr Ganiyy oldu,
Zerrât-ı zâtiyyesi Şems'le yek ayn oldu.

İdrîs, Mûsa, İsâ, Ciylî ve Sühreverdî
Gibi fakîrin zâtı da Şems'de eridi.

Pes, bu âlem-i nâsûta olundu irsâl,
Bu tecellî Yâ Rab azametine misâl.

Koru Sen, Yâ Hayyu Yâ Kayyûmu Yâ Alîm!
Ve cuile-l fakîr bi Kudretike-l Kelîm2!