Emvâc-ı Sırr-ı Hudâ cûş edince bir müddet,

Emvâc-ı Sırr-ı Hudâ cûş edince bir müddet,
Eşyâ diye görünür müşekkel1 Nûr-i Vahdet.
Eşyânın vücûdu, bil, Hak ile mevcûd olur.
Mazharında eşyânın Nûr-i Hak meşhûd olur.