Fenâ fiş-Şeyh Makāmı

Zâhirdeki bey'atten edildi sarf-ı nazar;
Bey'attır mürîde, Şeyh olursa ona mezar.