Himmet

Mürşîd'den ihvânına taşmakta olan himmet
Şûledir Hak'dan inen, ve de emvâc-ı rahmet.

Böyle olur Mürşid'ler rahmete tecellîgâh;
Kılarlar ihvânı da ulvî esrâra âgâh.

Râbıta kuvvetidir himmeti eden tahrik;
Ancak râbıta kılar insânı Nûr'a garîk1.