"Kerâmet, Evliyâullah'ın Hayzıdır"

Kerâmât-u mu'cîzât peşinde koşma sakın!
Bunlara meyletme sen, temkinli tutum takın!

Mu'cîze, Nebîleri tahkim eden bir lûtuf;
Kerâmet ise aklı karıştırmaya mâtuf.

Aslā olmaz bir kıstas, kâmillere, kerâmet!
Zirâ fâsıkdan1 bile zuhur eder, bu meret.

Bir Kâmil ki kendinden kerâmet eder zuhur;
Boy abdesti almadan aslā bulamaz huzur.

"Evliyânın hayzıdır" derler kerâmet için.
Kulluğu unutturan gösterişden vaz geçin!

"Ene beşerün!"
2
vasfı pek yüce bir meşrebdir;
Bununla muttasıf er Nebî'ce müeddebdir.

Rütbe-i ûlâ ancak kulluğun idrâkidir!
Hiç'liğin idrâk eden, uşşâkın3 tiryâkidir4.