MAKĀM-I AHADİYYET

Zevkan tedrîs edilse bile tüm bu makāmât,
Bâlâsına erişmez bu zevkteki kemâlât.

Yetmez sohbetle nazar, himmet ve hayli emek!
Ahvâl-i makāmât'ı zordur lâfla kesbetmek.

Vehbî bir oluş gerek Hak'dan atâ edilen,
İster buna vuslât de ister rûhânî şölen.

Ama sâlik olursa eğer Mi'râc'a nâil,
Bu kıylukāl yok olur; Zât'ıyla olur Fâil.

O'na böyle verilir makām-ı Ahadiyyet,
Âlemlere de olur bâb-ı rahmet, hidâyet.

Bu azîm tecellî ki ilmini kılar Furkān;
Olmuştur Zât'ıyla da hâzâ "Konuşan Kur'ān".