Mudill İsm-i Şerîfi

Mudill ism-i şerîfi hangi ef'ale muzaf?
Kimler, nasıl olacak dalâletle muvazzaf?

Nasıl tecellî eder Mürşid'de de bu esmâ'?
Buna tanık olan kim? Hangi arz, hangi semâ?

Mürîdânda nefisler bu esmâya mazhardır;
Hayr ancak nefse karşı cihâdla olur sâdır.

Mürşid ise mürîde nefsini tedrîs eder;
Bu ders ile nefisde artar hem dert hem keder.

Mürşid'in nutukları, tedrîsiyle1
berâber,
Mudill mazharı nefse sıkıca olup çember

Nefse has dalâleti2
dalâlete uğratır;
Ve bunun sonunda da hayra döner havâtır3.

Dalâlete uğratır isen sen dalâleti,
İfnâ etmiş olursun dalâlette illeti4.

Demek ki bizzat Mudill mazhârı olan nefsin,
Bu dalâletle olur ef'ali, hayr-u hasîn5.

İlm
'in tecelligâhı olan Mürşid-i Kâmil,
Rahman'dan aldığıyla enfüsde6 olur âmil.

Dirâyetle yönetip mürîdin ahvâlini,
Bil ki, mahzâ7 hayr kılar Mudill'in ef'âlini.