XVI.DERS - MAKĀM-I CEM'Ü-L CEM

Cem'ü-l Cem'e ulaşan mazhar-ı lûtf o kişi,
Kemâliyle hür olup bırakmıştır teşvişi.

İşleyen cesedinden, nefsinden ve Rûh'undan
Şeksiz, şüphesiz Allāh! Artık O'dur hür, handan.

Her şeyini istilâ etmiştir Yüce Rab'bi;
Hep aynı Gerçek olur: Merbûb, Rab ve Mürebbi’.

Âlim
'dir: Evvel, Âhir, Zâhir ve de Bâtın'a
Bu şuhûdla merbûbdur Rab'binin mir'âtına

Vârisidir Nebî'nin: İlm'ine, Ahlâk'ına;
Hem fâildir, hem teslîm o Yüce Hallâallk'ına.

"Ve inneke le alâ hulukin azîm"
1 mazhârı
Ahvâli tefhim eder El Lâtîfü-l Kahhâr'ı.

Bil ki O her hâliyle âlemlere rahmettir;
Bekābillâh'da mukîm bir mazhar-ı Samed'dir.