Yâ Rab! Hicâb kıl Zât'ına zâtımı,

Yâ Rab! Hicâb1 kıl Zât'ına zâtımı,
Lûtfedip ifnâ eyle tezâdımı.

Öğret fakîrine ilm-i eşyâyı
Ki fehmetsin o ilâhî ziyâyı.

O ziyâ ki Nûr'dur; örter Zât'ını,
İhyâ kılar Zât'ına mir'âtını.

Cezbet fakîri; Mi’râc'ımı lûtfet;
Kalmasın nefsimde hiç bir kesâfet2.

"Makām-ı Mahmûdâ"
dan "Ev ednâ"ya,
Ve sonra döndür fenâdan bekāya.

"Ma remeyte iz remeyte" mazhârı
Çelebî'mden işler Rab'bin izhârı.
Kerîm Allāh! Gören gözün olayım,
Amâ'da müşâhedene dalayım.

Yâ Rab
! İşiten kulağın olayım,
Dü cihânın seslerini duyayım.

İlâhî
! Attığımda Sen atasın,
Celâl'inle Cemâl'inle tutasın.

Yâ Rab
! Tezyid et zühd-ü taatım
Ki hicâb olmasın Zât'ına zâtım.