Yan da Hak'kın aşkıyla, sen nefsine fâci' ol!

Yan da Hak'kın aşkıyla, sen nefsine fâci'1 ol!
Bahr-i Hak'ka dalarak nefsi Rûh'a râci' ol!

Halkın hem hâk-i pâyi, hem bâşının tâcı ol!
Müstağnîyken her şeyden, herkesin muhtâcı ol!

Evhâmını put kılan câhilin iz'âcı2
ol!
Râh-ı Hak tâlibinin iksîri, ilâcı ol!

Zâir3
olmasan bile Kâ'be'yi, sen hâcı ol!
Olma mazhar mudille4; sen bu yolda nâcî5 ol!

Bu Vücûd-i Mutlak'ın bahri, hem emvâcı6
ol!
İnsân-ı Kâmil'lerin makarr-ı7 Mi'râcı ol!