Hikmet Akıldan Üstündür!

Gördüğünü ya tasdik ya da red ediyorsan,
Tenkidde insaflı ol! Nefsi azdırmaz insan.

Hele Mürşid'in hâli gelmezse sana mâkul,
Hazer et iftirâdan; O'dur Şâh, sense bir kul!

Kabûl et itirazsız Mürşid'inin hâlini;
Sâkin tut sen gönlünü, vehmini, hayâlini.

Mürşid'ini yönetmek arzusuna kapılma;
Nefsin bu tahrikine cihâddan sakın yılma!

Tedbirde, kendisini, üstün gören Şeyh'inden,
Nefsinin hiylesine yenik düşer bilmeden.

Hızır ile Mûsâ'nın ahvâlini hatırla,
Sükût et sen sabırla, edebinle ve ârla!

Hikmet, aklı hâvîdir; hakîm olmaz her âkil.
Nutk-ı Pîr'e itiraz, anla, sakildir1 sakil!